Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 106§ Ilmoitus liikennerikosta koskevista päätöksistä

Tieliikennelaki 106§ Ilmoitus liikennerikosta koskevista päätöksistä

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 106§ Ilmoitus liikennerikosta koskevista päätöksistä

Previous topic Next topic  

 

 

106 §  Ilmoitus liikennerikosta koskevasta päätöksestä

 

Viranomaisen on ilmoitettava moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdyn liikennerikoksen johdosta määräämästään rangaistuksesta tai ajokiellosta ajoneuvoliikennerekisterin pitäjälle. Poliisin on lisäksi ilmoitettava määräämästään väliaikaisesta ajokiellosta ja ajokortin palauttamisesta ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon päättymisen jälkeen.

 

Oikeushallinnon viranomaisen on talletettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään, jonka kautta tiedot välitetään ajoneuvoliikennerekisterin pitäjälle. Merkinnän tekemiseen sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa (372/2010) ja sen nojalla säädetään.

 

106 a §  Muutoksenhaku

 

Muutoksenhausta poliisin ja toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Liikenteen turvallisuusviraston antamaan päätökseen, säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996), jollei toisin erikseen säädetä. Poliisin ja toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antama päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön valituksesta huolimatta.

 

106 b § Oikaisun hakeminen

 

Kuljettajantutkinnon vastaanottajan tämän lain perusteella tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta, jollei muualla laissa tai asetuksessa toisin säädetä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.