Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 27§ Pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevat kiellot

Tieliikennelaki 27§ Pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevat kiellot

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 27§ Pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevat kiellot

Previous topic Next topic  

 

 

Tässä pykälässä on lueteltu valtaosa pysäköinti ja pysäyttämiskielloista. Kaikki tämän lakipykälän kohdat koskevat sekä pysäköintiä että pysäyttämistä.

 

 

27 §  Pysäyttämistä ja pysäköimistä koskevat kiellot

 

Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy.

(Siis pysäköidyn auton ohittamisen on oltava helppoa ja turvallista.)

 

Pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty:

 

1) jalkakäytävällä, suojatiellä, pyörätiellä ja pyörätien jatkeella sekä viiden metrin matkalla ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai pyörätien jatketta;

(Huom! pykälän lopussa pysäyttäminen jalkakäytävälle sallitaan, vaikka se tässä kielletään.)

 

2) risteyksessä ja viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla;

 

3) niin lähellä rautatien tai raitiotien kiskoja, että siitä on haittaa kiskoliikenteelle;

 

4) siten, että liikennemerkki tai liikennevaloihin kuuluva opastin peittyy;

 

5) alikäytävässä ja tunnelissa;

 

6) mäenharjalla tai näkyvyydeltään rajoitetussa kaarteessa ja niiden läheisyydessä;

 

7) missä ajorata ennen risteystä on sulkuviivoin tai ryhmitysmerkein jaettu eri ajokaistoihin, eikä niin lähelle tällaista sulkuviivaa tai merkkiä, että ajo asianomaiselle ajokaistalle vaikeutuu;

 

8) jollei maksua ole suoritettu, sellaiselle pysäköintipaikalle tai -alueelle, jonka käyttämisestä on vahvistettu maksu; sekä

 

9) sulkuviivan kohdalle, milloin ajoneuvon ja sulkuviivan väliin jää vähemmän kuin kolme metriä eikä ajoneuvon ja sulkuviivan välissä ole katkoviivaa.

 

Polkupyörän ja mopon saa pysäyttää ja pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle. Muunkin ajoneuvon saa erityistä varovaisuutta noudattaen pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle ja pyörätielle ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten, milloin läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä. Pysäytetty ajoneuvo ei kuitenkaan saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä ja pyörätiellä kulkemista. Kuljettajan on tällöin pysyteltävä ajoneuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä.