Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 37§ Valojen käyttö pysäytetyssä tai pysäköidyssä autossa

Tieliikennelaki 37§ Valojen käyttö pysäytetyssä tai pysäköidyssä autossa

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 37§ Valojen käyttö pysäytetyssä tai pysäköidyssä autossa

Previous topic Next topic  

 

 

Pimeällä pysäköitäessä valaisemattomalle tielle on autossa oltava

seisontavalot tai lähivalot kytkettynä.

 

Hätävilkkuja saa käyttää ainoastaan jos auto on jouduttu pysäköimään paikkaan, jossa se aiheuttaa erityistä vaaraa muulle liikenteelle.

 

37 §  Valojen käyttö pysäytetyssä tai pysäköidyssä ajoneuvossa

 

Tielle pysäytetyssä tai pysäköidyssä ajoneuvossa on pimeän tai hämärän aikana tai näkyvyyden ollessa sään vuoksi tai muusta syystä huonontunut pidettävä etu- tai lähivalot tai, milloin niitä ei ole, muut ajoneuvolle määrätyt valot sytytettyinä, jollei tie ole niin hyvin valaistu, että ajoneuvon voi muutoinkin selvästi havaita riittävän etäältä.

 

Jos asetuksessa tarkemmin määritelty ajoneuvo on pysäköity ajoradan suuntaisesti eikä siihen ole kytketty muuta ajoneuvoa, voidaan taajamassa 1 momentissa mainittujen valojen sijasta käyttää pysäköintivaloa. Valon on oltava sytytettynä liikenteen puoleisella sivulla tai ajoradan keskelle pysäköitäessä molemmilla sivuilla.

 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei sovelleta ajoneuvoon, joka on pysäytetty tai pysäköity ajoradan ulkopuolella olevalle pysäköintipaikalle, eikä muutoinkaan polkupyörään tai mopoon, joka pysäytetään tai pysäköidään ajoradan ulkopuolelle.

 

Suuntavalojen hätävilkkukytkentää, jolloin kaikki suuntavalot vilkkuvat samanaikaisesti tai vuorotellen edessä ja takana, saa käyttää vain, jos ajoneuvo on onnettomuuden, vaurion tai muun pakottavan syyn johdosta jouduttu pysäyttämään sellaiseen paikkaan, jossa se voi aiheuttaa erityistä vaaraa muulle liikenteelle.