Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 64§ Ajo-oikeus

Tieliikennelaki 64§ Ajo-oikeus

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 64§ Ajo-oikeus

Previous topic Next topic  

 

64 § Ajo-oikeus

 

Muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuin pienitehoista mopoa tai kävellen ohjattavaksi tarkoitettua moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain se, jolla on ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus. Asetuksella voidaan säätää erityistapauksia koskevia poikkeuksia.

 

Ajo-oikeus alkaa, kun ajokortti luovutetaan tai, jos ajo-oikeuden saamisen edellytyksenä on kuljettajantutkinnon suorittaminen eikä vastaavaa ajokorttia ole luovutettu, kun todistus tutkinnon suorittamisesta hyväksytysti luovutetaan.

 

Mitä tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä säädetään ajokortista ajo-oikeuden osoittavana asiakirjana, sen mukana pitämisestä, luovuttamisesta sekä viranomaisen haltuun ottamisesta ja viranomaiselle luovuttamisesta ajokieltoon määrättäessä ja ajokorttia luovutettaessa, koskee myös tutkintotodistusta.

 

Todistuksen voimassaolosta säädetään tarkemmin asetuksella. Ajo-oikeutta ei ole sillä, joka on määrätty ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon.

 

Ajo-oikeus alkaa uudelleen, kun ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon päättymisen jälkeen ajokortti palautetaan haltijalleen tai hänelle luovutetaan uusi ajo-kortti.

 

Jos ajokorttia ei ole saatu poliisin haltuun, ajo-oikeus alkaa uudelleen, kun asianomaiselle luovutetaan uusi ajokortti

 

Poliisin päätöksellä ajo-oikeuteen voidaan liittää asetuksella tarkemmin säädettäviä ehtoja ja rajoituksia.

 

Pienitehoista mopoa saa kuljettaa vain 15 vuotta täyttänyt henkilö.

 

Ahvenanmaan maakunnassa annettu ajolupa (förarbevis) on voimassa koko valtakunnan alueella. Ulkomailla annetun mopon ajoluvan kelpoisuudesta Suomessa säädetään asetuksella.

 

(Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000. Sillä, joka on täyttänyt 15 vuotta ennen tämän lain voimaantuloa, on edelleen 64 §:n ajo-oikeutta koskevan vaatimuksen estämättä oikeus kaksi- tai kolmipyöräisen mopon kuljettamiseen.)