Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 68§ Opetus- ja harjoituslupa

Tieliikennelaki 68§ Opetus- ja harjoituslupa

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 68§ Opetus- ja harjoituslupa

Previous topic Next topic  

 

 

68 §  Opetus- ja harjoituslupa

 

Poliisi voi asetuksella tarkemmin säädettävin edellytyksin oikeuttaa piirissään asuvan henkilön, jolla on opetusajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus, antamaan määrätylle henkilölle opetusta ajo-oikeuden saamiseksi:

 

1) jos autokouluopetukseen osallistuminen tuottaa opetettavalle hänen taloudellisten olosuhteidensa ja autokoulumatkojen pituuden vuoksi erityisiä vaikeuksia;

 

2) jos opettaja ja opetettava ovat saman perheen jäseniä;

 

3) jos ajo-opetus on opetettavan vamman johdosta annettava erityisin hallintalaittein tai automaattivaihteistolla varustetulla autolla; tai

 

4) jos opetusta annetaan autonkuljettajan ammattiopetuksen tai siihen rinnastettavan työnantajan antaman koulutuksen yhteydessä.

 

Poliisi voi oikeuttaa piirissään asuvan henkilön harjoittelemaan ajoa moottoripyörällä ilman ajo-opettajaa moottoripyörän ajo-oikeuden saamista varten.

 

Opetus- tai harjoituslupa myönnetään määräajaksi, ja se voidaan antaa ehdoin ja rajoituksin.

 

Luvan myöntänyt poliisi voi peruuttaa opetus- tai harjoitusluvan, milloin siihen on syytä. Lupa voidaan peruuttaa väliaikaisesti, jos edellytykset väliaikaiseen ajokieltoon määräämiseen ovat olemassa. Luvan väliaikaisessa peruuttamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 76 ja 77 §:ssä säädetään väliaikaisesta aj