Liikennesäännöt

Tieliikennelaki 82§ Ajo-oikeusasiassa toimivaltainen poliisi

Tieliikennelaki 82§ Ajo-oikeusasiassa toimivaltainen poliisi

Previous topic Next topic  

Tieliikennelaki 82§ Ajo-oikeusasiassa toimivaltainen poliisi

Previous topic Next topic  

 

 

82 §  Ajo-oikeusasiassa toimivaltainen poliisi

 

Ajokorttiluvasta, 72 §:n 4 momentissa tarkoitetun ajo-oikeuden voimassaoloajasta ja ajokiellosta 75 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa päättää henkilön asuinpaikan poliisi. Jollei henkilöllä ole asuinpaikkaa Suomessa, ajokiellosta päättää sen paikkakunnan poliisi, jossa hän on viimeksi asunut Suomessa. Väliaikaisesta ajokiellosta päättää tekopaikan poliisi.

 

Päätöksen 1 momentissa tarkoitetussa asiassa tekee poliisipiirin päällikkö tai poliisipiirin ohjesäännössä määrätty muu virkamies.

 

 

82 a §  Ajokortin luovuttamisvelvollisuus

 

Sen, joka on määrätty ajokieltoon tai jonka ajo-oikeus on rauennut, on luovutettava heti ajokorttinsa poliisille.

 

82 b § kumottu

 

82 c § Puolustusvoimien ajoneuvojen kuljettaminen

Puolustusvoimien moottorikäyttöisiä ajoneuvoja saa kuljettaa asianomaisen ajoneuvotyypin kuljettamiseen puolustusvoimissa vaadittavan kuljettajantutkinnon suorittanut henkilö, jolla on puolustusvoimien ajokortti, taikka henkilö, jolla on muu ajokortti ja sen lisäksi puolustusvoimien ajolupa. Puolustusvoimien ajokortista ja ajoluvasta säädetään puolustusministeriön asetuksella.

 

Puolustusministeriön asetuksella säädetään puolustusvoimien liikenneopettaja- ja kuljettajakoulutuksen sisällöstä sekä liikenneopettajan- ja kuljettajantutkinnoista.

 

82 d §  Poikkeusluvat

 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksen ajokorttilupaa ja ajo-oikeutta koskevista ikä- ja terveysvaatimuksista.